เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

โครงการที่ได้รับอนุมัติหน่วยคะแนนในปี2560

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
รหัสชื่อโครงการวันที่จัดวันที่สิ้นสุดคะแนน
688Update OHSU Geriatric Rehabilitation and Outcome Measurement20-01-6031-01-604
671Lymphatic Drainage Therapy Level II (LDT II)30-01-6002-02-6024
670เบาหวาน : ความก้าวหน้าในการดูแลทางกายภาพบำบัดแบบองค์รวม01-02-6003-02-6022
672Lymphatic Drainage Therapy Level III (LDT III)04-02-6007-02-6024
683Falls in older people: Risk factors and prevention strategies08-02-6010-02-6016.5
687OHSU Essential Management in Geriatric Rehabilitation09-02-6010-02-6014
679Application of therapeutic exercises and taping techniques for knee pain12-02-6012-02-607.5
680Therapeutic exercises and taping Application for knee problem13-02-6014-02-6014.5
698Clinical reasoning and Orthopedics physical therapy in specific disorders14-02-6017-02-6024
690Advanced exercise management for back pain22-02-6024-02-6016.2
697Vojta Therapy รุ่นที่ 3 คอร์ส D27-02-6010-03-6069
692Update Matheson center in Ergonomic and Functional Capacity for PT and OT28-02-6028-02-602
693Essential in Ergonomic and Functional Capacity Evaluation for PT and OT09-03-6010-03-6015.5
684High power LASER therapy in musculoskeletal conditions based on evidence based clinical practice10-03-6010-03-606
691Electrical Stimulation Therapy11-03-6012-03-6014
696Core Concept of Osteopathic Techniques for Physical Therapy11-03-6011-03-603.5
694เวชศาสตร์ฟื้นฟูเด็กน่ารู้ (บรรยาย)15-03-6016-03-609.5
695เวชศาสตร์ฟื้นฟูเด็กน่ารู้ (Work Shop)17-03-6017-03-602.5
699Exercise Prescription for Special Conditions28-03-6030-03-6012
662Movement integration for rehabilitation14-06-6016-06-6021.3
562การอบรมหลักสูตรเฉพาะทางกายภาพบำบัดชุมชน17-07-6026-07-6060.2
^