โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชากายภาพบำบัดชุมชน รุ่น 2

โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชากายภาพบำบัดชุมชน รุ่น 2
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอเชิญผู้สนใจ​ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชากายภาพบำบัดชุมชน รุ่น 2
ระหว่างวันที่ 3 สค.60-20พย.60
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล

ดาวโหลด ใบสมัคร | รายละเอียดโครงการ

^