เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

พรบ.สถานพยาบาล (ฉบับที่ ๔) 2559

พรบ.สถานพยาบาล (ฉบับที่ ๔) 2559
"ถือเป็นของขวัญปีใหม่ ประชาชนไทย"  ปรับมาตรฐานกฎหมายให้ รพ.รัฐ มาใช้ พ.ร.บ.สถานพยาบาล เหมือนกับ รพ.เอกชน

 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ
โดยที่สถานพยาบาลที่ให้บริการแก่ประชาชน มีทั้งสถานพยาบาลซึ่งดำเนินการโดยภาครัฐและสถานพยาบาลที่ดำเนินการโดยภาคเอกชน
แต่กฎหมายว่าด้วย สถานพยาบาลไม่ใช้บังคับกับสถานพยาบาลซึ่งดำเนินการโดยภาครัฐ จึงควรแก้ไขให้สถานพยาบาลซึ่งดำเนินการ
โดยภาครัฐต้องมีลักษณะและมาตรฐานตามที่กำหนด หรือผ่านการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่กำหนด

แก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการสถานพยาบาลให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดที่ผู้รับอนุญาตต้องแสดงในสถานพยาบาล
และแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การดำเนินการของสถานพยาบาลสำหรับผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษาพยาบาลโดยฉุกเฉิน
รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการโฆษณาสถานพยาบาล บทกำหนดโทษ
และองค์ประกอบของคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

มีหลายเรื่องน่ารู้นะครับ ย่อๆให้ฟัง 
มาตรา 3 - สถานพยาบาล หมายถึงรวมทั้งรัฐและเอกชน เพื่อให้ใช้คุมมาตรฐานเหมือนกัน และเดิมยกเว้นร้านขายยาไม่อยู่ในนิยาม“สถานพยาบาล”
               แก้ไขให้รวมถึง  และใช้คำว่าการประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ และสาธารณสุขอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

มาตรา 6 - สถานพยาบาลรัฐใดจะยกเว้นต้อง ให้ รมต.ประกาศแยกตามมาตรานี้ ถ้าไม่กำหนด รวมหมด
มาตรา 7 - เพิ่มผู ้แทนองค์กรเอกชนที่ดำเนินกิจกรรมทางด้านคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมเป็นกรรมการในกฎหมาย
มาตรา 12 - ให้แสดงชื่อสถานพยาบาล อัตราค่ารักษา ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าบริการอื่นๆ
มาตรา 13 -เก็บค่าบริการทางการแพทย์ ตามอัตราค่ารักษาที่ต้องแสดงรายการ ที่กำหนดในมาตรา32 (3) -และต้องให้บริการตามสิทธิคนไข้ 
มาตรา 15 - (3) ควบคุมและดูแลมิให้มีการรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนเกินจํานวนเตียงตามที่กําหนดไว้ในใบอนุญาต
                 เว้นแต่กรณีฉุกเฉินซึ่งหากไม่รับไว้อาจเกิดอันตรายแก่ผู้ป่วย * * * 
มาตรา 16 - ฉุกเฉินต้องรักษา และส่งต่อให้คนไข้
มาตรา 17 - โฆษณาต้องขออนุญาต และส่งตรวจ เสียค่าใช้จ่าย ทั้งรัฐและเอกชน
มาตรา 18 - โทษมาตรา 57 คุก <5ปี ปรับ< 100,000 หรือทั้งจําทั้งปรับ และศาลจะสั่งริบบรรดาสิ่งของที่ใช้ในการประกอบกิจการสถานพยาบาลด้วยก็ได้
มาตรา 19 - โทษมาตรา 62 คุก <1ปี ปรับ< 20,000 หรือทั้งจําทั้งปรับ 
มาตรา 20 - โทษมาตรา 68 ฝ่าฝืน 38 วรรค 1 ปรับ< 20,000 และวันละ 10,000.
              -นับแต่วันที่ฝ่าฝืนคําสั่งที่ให้ระงับการโฆษณาหรือประกาศ
               ทั้งนี้ จนกว่าจะระงับการโฆษณาหรือประกาศดังกล่าว (รัฐด้วย)
                กรณีฝ่าฝืนมาตรา 38 วรรค2 เหมือน วรรค 1 เพิ่มคุก<1ปี
มาตรา 21 - นิติบุคคล หาก ผู้จัดการหรือกรรมการ เป็นเหตุ ให้รับโทษ ด้วยทั้งจำและปรับ
มาตรา24 - โฆษณา ก่อนนี้ต้องส่งตรวจใหม่ใน 90 วัน
สามารถอ่านรายละเอียดของพระราชบัญญัตินี้ 

พระราชบัญญัติ สถานพยาบาล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ มีฉบับเต็มกรุณาไปโหลดดูที่นี่

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/107/41.PDF


ขอบคุณ 

พ.ต.กภ.ประพล  อยู่ปาน
Dr.
Ittaporn Kanacharoen

^