เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

"ทุกข์สำหรับเห็น แต่สุขสำหรับเป็น"

"ทุกข์สำหรับเห็น แต่สุขสำหรับเป็น"

พระพุทธศาสนาสอนเรื่องทุกข์ไว้สำหรับปัญญารู้
แต่สอนเรื่องสุขสำหรับให้เรามีชีวิตเป็นจริงอย่างนั้น
พูดอย่างสั้นว่า พุทธศาสนาสอนให้รู้ทันทุกข์ และให้การอยู่เป็นสุข
หรือให้สั้นกว่านั้นอีกว่า พุทธศาสนาสอนให้เห็นทุกข์ แต่ให้เป็นสุข

คือ "ทุกข์สำหรับเห็น แต่สุขสำหรับเป็น"

เพราะฉะนั้น ต้องมองพระพุทธศาสนาว่าเป็นศาสนาแห่งความสุข ไม่ใช่ศาสนาแห่งความทุกข์

พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
จากหนังสือ "ทุกข์สำหรับเห็น แต่สุขสำหรับเป็น"
ธรรมทานจากวัดญาณเวศกวัน ดาวน์โหลดฟรีwww.watnyanaves.net/th/book_detail/196

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
คำโปรย             
...พระพุทธศาสนามองความจริงของสิ่งทั้งหลายว่าเป็นเรื่องของธรรมชาติที่มีอยู่ และเป็นไปตามธรรมดาของมันแล้ว พระพุทธเจ้ามาค้นพบแล้วทรงทำให้เข้าใจง่ายขึ้น โดยมีวิธีจัดรูปร่างและระบบแบแผนให้เรียนรู้ได้สะดวกและวางเป็นกฎเกณฑ์ต่างๆ ถ้าใครเอาทุกข์มาเข้าตัว ใครทำตัวให้เป็นทุกข์ แสดงว่าปฏิบัติผิดหลักไม่มีที่ไหนพระพุทธเจ้าสอนให้คนเป็นทุกข์ สอนแต่รู้ให้เท่าทันทุกข์เพื่อที่จะแก้ไขได้ มรรคต่างหากที่เรามีหน้าที่ปฏิบัติลงมือทำให้มีให้เป็น...
            
เปลี่ยนชื่อจากแก่นแท้ของพระพุทธศาสนา
ข้อมูลพัฒนาการ             
                    
  • เดิมคือ "แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา" ซึ่งบรรยายแก่ผู้บริหารระดับสูงของกรมการศาสนา ณ กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑
  •                 
  • กรกฏาคม ๒๕๔๕ พิมพ์ครั้งแรกในชื่อ ทุกข์สำหรับเห็น แต่สุขสำหรับเป็น
  •                 
  • บางครังมีการพิมพ์ในชื่อที่มีสร้อยว่า "ทุกข์สำหรับเห็น แต่สุขสำหรับเป็น (แก่นแท้ของพุทธศาสนา)" เช่น การพิมพ์ครั้งที่ ๘ (กรกฎา ๒๕๔๕)
  •             
            
พิมพ์ครั้งแรกมกราคม ๒๕๔๔
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๗๓ ตุลาคม ๒๕๕๙
ISBN974-87948-7-3, 974-7890-54-2, 974-453-426-5
เลขหมู่BQ4036

^