เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

วารสารกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทยVol 38, No 2 (2016)

สำหรับสมาชิกเท่านั้น
^