เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ปรับเปลี่ยนกรอบความคิด ในการตรวจประเมินคุณภาพ
 2 Types of  Quality Audit
        
  1. Adequacy Audit
  2.     
  3. Compliance  Audit

Step for Accreditation
        


WHAT & Why


 
 IS ACCREDITATION FOR INSTITUTES?

หลักการสำคัญของ
การประเมินคุณภาพภายนอก

1.เป็นการประเมินเพื่อมุ่งให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไม่มุ่งเน้นเรื่อง การตัดสิน การจับผิดหรือการให้คุณให้โทษ
2.ยึดหลักความเที่ยงตรง โปร่งใส มีหลักฐานข้อมูลตามสภาพความเป็นจริง และมีความรับผิดชอบตรวจสอบได้
3.มุ่งสร้างความสมดุลระหว่างเสรีภาพทางการศึกษากับจุดมุ่งหมายหลัก และหลักการ ศึกษา
4.มุ่งเสริมและประสานงานในลักษณะกัลยาณมิตรมากกว่าการกำกับและควบคุม
5.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพและพัฒนาการจัดการศึกษาจากทุกฝ่าย

วัตถุประสงค์ของ
การประเมินคุณภาพภายนอก

1.เพื่อยืนยันสภาพจริงในการดำเนินงานของสถานศึกษา และ ประเมินคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษา
2.เพื่อให้ได้ข้อมูลซึ่งช่วยสะท้อนให้เห็นจุดแข็งจุดอ่อนของสถานศึกษา เงื่อนไขของความสำเร็จ และสาเหตุของปัญหา
3.เพื่อช่วยเสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4.เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาคุณภาพและประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง
5.เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาต่อคระกรรมการศึกษา

รายงานผลการประเมินหลักสูตรและถาบันการศึกษาภายใน1สัปดาห์

 
^