เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

นโยบายและทิศทางการพัฒนาสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย ปี 2559-2563

นโยบายและทิศทางการพัฒนาสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย ปี 2559-2563

วิสัยทัศน์2020
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารกับสมาชิกและประชาชน พร้อมขับเคลื่อนบริการกายภาพบำบัดสู่ชุมชน
 

พันธกิจ

      
 •     

  เป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้วิทยาการกายภาพบำบัดที่มีมาตรฐานระดับชาติ

      
 •     
 •     

  เป็นองค์กรที่ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสื่อสารภายในระหว่างสมาชิก และการสื่อสารระหว่างวิชาชีพกายภาพบำบัดในประเทศไทยกับองค์กรอื่นๆ อย่างมีประสิทธิภาพและต่างประเทศ

      
 •     
 •     

  ส่งเสริมงานวิจัยทางกายภาพบำบัดให้มีมาตรฐาน

      
 •     
 •     

  สร้างความภาคภูมิใจและหลักประกันของวิชาชีพกายภาพบำบัด
       

      

ค่านิยม

      
 •     

  สานพลัง

      
 •     
 •     

  ร่วมคิดร่วมทำ

      
 •     
 •     

  สร้างวิชาชีพเข้มแข็ง

      

4 ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนา นวตกรรมบริการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างผู้ประกอบการใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างศักยภาพการเรียนรู้

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร้างเครือข่ายและศูนย์ข้อมูล

ยุทธศาสตร์ที่ 1

พัฒนา นวตกรรมบริการ

      
 •     

  พัฒนารูปแบบทะเบียนสมาชิกที่ทันสมัย

      
 •     
 •     

  พัฒนาสิทธิประโยชน์ของสมาชิก

      
 •     
 •     

  พัฒนานวตกรรมการให้ข้อมูล
      ทางอิเลกทรอนิกส์

      

ยุทธศาสตร์ที่ 2

สร้างผู้ประกอบการใหม่

      
 •     

  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทางธุรกิจ

      
 •     
 •     

  สร้างโอกาสทางการตลาด สื่อประชาสัมพันธ์

      
 •     
 •     

  พัฒนาโมเดลธุรกิจ เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ

      

ยุทธศาสตร์ที่ 3

สร้างศักยภาพการเรียนรู้

      
 •     

  ส่งเสริมงานวิจัยแก่นักกายภาพบำบัด

      
 •     
 •     

  พัฒนานวตกรรมการเรียนรู้และ E-Learning

      
 •     
 •     

  สร้างสื่อการเรียนรู้สู่ประชาชน

      

ยุทธศาสตร์ที่ 4

สร้างเครือข่ายและศูนย์ข้อมูล

      
 •     

  ส่งเสริมการทำกิจกรรมกายภาพบำบัดสู่ประชาชน

      
 •     
 •     

  ขยายเครือข่าย ชมรมวิชาการ และกิจกรรมของนักศึกษา

      
 •     
 •     

  จัดทำสารสนเทศ ประวัติความเป็นมาของวิชาชีพ

      
^