เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ผู้ช่วยนักวิจัยและเลขานุการแพทย์(ส่วนตัว)

ลักษณะงาน: 
- ดูแลโครงการวิจัยทางคลินิก
- เก็บข้อมูลและประมวลผลงานวิจัย
- ช่วยแพทย์ดูแลคนไข้ก่อนและหลังผ่าตัด 
- เลขานุกานแพทย์
สถานที่ทำงาน:
โรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร, โรงเรียนแพทย์ 
การศึกษา: 
ปริญญาตรีกายภาพบำบัด
ความสามารถ:
- มีความรับผิดชอบสูง, ซื่อสัตย์, มนุษยสัมพันธ์ดี
- ใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานอยู่ในเกณฑ์ดี
- ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
รายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท หากมีความสามารถทางการทำวิจัยหรือคุณวุฒิอื่นจะได้รับการพิจารณาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
ติดต่อ positioninbangkok@gmail.com
รศ.นพ. สาธิต เที่ยงวิทยาพร
^