เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ประกาศรับสมัครอาจารย์สาขาวิชากายภาพบำบัด

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดสำนักงานจัดการศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ ตำแหน่ง อาจารย์
จำนวน 1 อัตรา 

รายละเอียดต่างๆอ่านได้ตาม link ที่ แนบไว้นะครับ

http://alliedhs.buu.ac.th/images/59/tAppile59.pdf
^