เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มีวิสัยทัศน์มุ่งสู่การเป็นโรงเรียนแพทย์ระดับสากลที่มีความเป็นเลิศด้านการศึกษา ให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นเลิศทางวิชาการและการวิจัย ได้ก่อตั้ง สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเป็นโรงเรียนแพทย์และโรงพยาบาล
สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ที่อยู่ที่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการก่อกำเนิดจากพระราชปรารภและพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่มีพระราชประสงค์ให้มีสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลของรัฐขนาดใหญ่ระดับโรงเรียนแพทย์ที่จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อให้การดูแลและให้บริการตรวจรักษาประชาชนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด เพื่อประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีจำนวนมากในจังหวัด
สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ เป็นชื่อที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทาน จะเริ่มเปิดดำเนินการปี 2560 เป็นโรงพยาบาลขนาด 400 เตียง และเป็นโรงเรียนแพทย์สำหรับนักศึกษาแพทย์ นักศึกษาพยาบาล ที่มีรูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่ภายในสถาบันที่เป็นมิตรและกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร นักศึกษา และผู้ป่วย อีกทั้งเป็นการร่วมกับชุมชนในการรักษาสภาพแวดล้อมภายใต้แนวคิด Green Campus
เราปรารถนาเชิญผู้ชอบทำงานเป็นทีม คิดสร้างสรรค์ และร่วมสืบสานปณิธานของการให้...ที่ไม่สิ้นสุด มาร่วมบุกเบิกสถาบันทางการแพทย์ชั้นนำและเสริมศักยภาพของสถาบันฯ เพื่อสามารถแข่งขันในระดับนานาชาติได้ 

^