เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

รับสมัครเป็นกรรมการสภาฯเลือกตั้งปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ 


   


การสมัครรับเลือกตั้ง

ผู้สนใจลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาฯ
โปรด
!ตรวจดูคุณสมบัติดังนี้
1. เป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด
     (มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด)
2. เป็นผู้ไม่เคยถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต
3. เป็นผู้ไม่เคยถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลาย
    รับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน   9 ธันวาคม 2559 

โดยสามารถคลิกแบบฟอร์ม

สมัครด้วยตนเองหรือสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ

(ถือวันประทับส่งเป็นสำคัญ

กรอกแบบฟอร์มการสมัครเข้ารับเลือกตั้งพร้อมแนบหลักฐาน
ส่งมาที่
  
สภากายภาพบำบัด
ภายในสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เลขที่ 120 ม.3 ชั้น 2 อาคาร B
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ
ถ.แจ้งวัฒนะ 
แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

^