เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

Download

pdf
กรรมการสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2559-2563.pdf
แต่งตั้งกรรมการใหม่ วาระ 2559-2563 16/8/2559
jpg
ตราสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย.jpg
ตราสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
pdf
ข้อบังคับใหม่ของสมาคมกายภาพบำบัด2558.pdf
ข้อบังคับสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย (ฉบับแก้ไขใหม่)2558
pdf
ใบเสนอรายชื่อผู้ที่สมควรได้รับรางวัลนักกายภาพบำบัด.pdf
แบบฟอร์มเสนอรายชื่อนักกายภาพบำบัดดีเด่น 2560
pdf
กฎกระทรวง กําหนดจํานวนผู้ประกอบวิชาชีพ.pdf
กําหนดวิชาชีพและจํานวนผู ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๘
pdf
กฎกระทรวง กําหนดลักษณะและการให้บริการของสถานพยาบาล.pdf
กําหนดลักษณะและการให้บริการของสถานพยาบาลพ.ศ. ๒๕๕๘
pdf
Clinical Practice Guideline Summary: Bell’s Palsy.pdf
CPG: Bell’s Palsy: Some controversy exists regarding the effectiveness of several of these options and there are consequent variations in care.
pdf
FUNDAMENTALS OF PREGNANCY & POSTPARTUM PHYSICA.pdf
Women's health and men's health are of study is new area in Asia, however it is important and continue growing in other countries.
^