เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

สิทธิประโยชน์ของสมาชิก

สมาชิกทุกประเภท

 1. ภาคภูมิใจในการเป็นสมาชิกของสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทยและเป็นสมาชิกของ WCPT & AWP 
 2. ได้รับการลดค่าลงทะเบียน สำหรับการประชุมต่าง ๆ ที่จัดโดยสมาคมฯ
 3. ได้รับส่วนลดค่าลงทะเบียนในการนำเสนอผลงานทางวิชาการทั้งแบบแผ่นภาพหรือการนำเสนอด้วยวาจา ที่สมาคมฯเป็นผู้ประกาศในแต่ละครั้ง
 4. มีสิทธิได้รับประโยชน์ต่างๆที่สมาคมฯจัดให้มีขึ้นเพื่อสมาชิก เช่น สวัสดิการ และการเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ
 •  สามารถประชาสัมพันธ์ตำแหน่งที่ตั้งหรือกิจกรรมของคลินิกได้ที่เว็บไซต์ของสมาคม
 • ได้รับสวัสดิการรายละ 5,000 บาท ในกรณีทุพพลภาพอย่างถาวร
 • ได้รับพวงหรีดในนามสมาคมฯในอัตราไม่เกิน 1,000 บาท กรณีเสียชีวิต
   5.  สามารถเข้า website ในส่วนของ "สำหรับสมาชิก" ได้ ซึ่งมีข้อมูลที่น่าสนใจมากมาย เช่น
 • รายชื่อสมาชิกทุกประเภท
 • Subscribe Newsletter จะได้รับการแจ้งเตือนข่าวการประชุมต่าง ๆ ที่จัดโดยสมาคมฯ
 • สามารถเข้าไปอ่าน บทความต่างๆ
 • สามารถเข้าไปอ่านและ download full text วารสารกายภาพบำบัด
 • สามารถเข้าไปอ่าน Handout จากการประชุมต่าง ๆ ที่จัดโดยสมาคมฯ
 • สามารถเข้าไปดู VDO จากการประชุมต่าง ๆ ที่จัดโดยสมาคมฯ

สมาชิกสามัญ

 1. มีสิทธิในการเสนอชื่อ หรือการลงสมัครคณะกรรมการสมาคมฯ
 2. มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการ ซึ่งจัดขึ้นทุก 4 ปี

Ø ค่าธรรมเนียมการสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯ

ประเภท
 • [N] สมาชิกใหม่รายปี (สำหรับผู้ไม่เคยเป็นสมาชิก) ค่าสมัคร 1,100 บาท
 • [A] สมาชิกราย5ปี (ค่าต่ออายุสมาชิก  1,500 บาท/5 ปี) 
 • [L] สมาชิกใหม่ตลอดชีพ* (สำหรับผู้ไม่เคยเป็นสมาชิก) ค่าสมัคร 6,100 บาท เหลือ 5,500 บาท                       
 • [S] สมาชิกวิสามัญ (นิสิต/นักศึกษาปริญญาตรีปี3,ปี4) ค่าสมัคร 800 บาท(เมื่อสำเร็จการศึกษาเปลี่ยนเป็นสมาชิกสามัญราย1ปี ค่าสมัคร 300 บาท)    
         

 *ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2560 นี้เท่านั้น

^