เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

 
ทั้งหมด 238 รายการ, แสดง 211 ถึง 238, หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8 หน้า
รหัสชื่อโครงการวันที่จัดคะแนนผู้จัด
747 Overview of ultrasound therapy usages trends 27 พ.ค. 2560 9 ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์ (สมทบ)
604 Water Specific Therapy Halliwick (WSTH) 10 มิ.ย. 2559 35.5 คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ)
721 ธาราพลานามัย ระดับพื้นฐาน 29 มี.ค. 2560 19.5 คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ)
722 Water Specific Therapy Halliwick : Basic level (WSTH-B) 08 เม.ย. 2560 19.5 คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ)
777 Water Specific Therapy Halliwick : Basic level (WSTH-B) ช่วงที่ 2 04 ส.ค. 2560 19.5 คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ)
670 เบาหวาน : ความก้าวหน้าในการดูแลทางกายภาพบำบัดแบบองค์รวม 01 ก.พ. 2560 22 สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ ม.พะเยา
464 Physical Therapy Management in Musculoskeletal Conditions: Back pain Management 02 ส.ค. 2558 15.3 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
465 Physical Therapy Management in Musculoskeletal Conditions: Neck pain Management 02 ส.ค. 2558 16.3 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
587 ฟื้นฟูศักยภาพการดูแลผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมแบบครบวงจร 03 มิ.ย. 2559 5.4 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
785 ไฟฟ้าบำบัด: พื้นฐานและการประยุกต์ใช้ทางคลินิก 24 ก.ค. 2560 7 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
786 เครื่องมือเพื่อการวิจัยและรักษาทางกายภาพบำบัด: Wireless Sensor Surface EMG, Shockwave Therapy, Ultrasound Imaging, Laser Therapy, Evaluation and Balance Training 22 ก.ค. 2560 25.8 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
795 Kinematic Linkage Imbalance (K.L.I.M.B.) “Primary Body Center Stabilizers (lumbo-pelvic) pain to pedis 31 ส.ค. 2560 24 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
703 Anatomy Trains in Structure and Function 16 มี.ค. 2560 26.8 บริษัท กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ)
704 Lumbar Intervertebral Disc: Basic and Beyond Techniques 29 เม.ย. 2560 13 บริษัท กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ)
705 *สู่ความ สำเร็จในการจัดตั้งคลินิกกายภาพบำบัด 20 พ.ค. 2560 12 บริษัท กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ)
706 Physical Activity Coaching and Exercise Prescription for Muscle Performance 22 ก.ค. 2560 11 บริษัท กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ)
707 Clinical Reasoning and Orthopedics Physical Therapy in Neck Disorders and Scapulocostal Syndrome 17 มิ.ย. 2560 12 บริษัท กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ)
708 Neurotherapeutic Technique: The Application in Individual with Stroke 26 ส.ค. 2560 12 บริษัท กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ)
709 Ultrasound Therapy 28 ต.ค. 2560 12 บริษัท กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ)
789 สู่ความสำเร็จในการจัดตั้งคลินิกกายภาพบำบัด 19 ส.ค. 2560 13 บริษัท กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ)
790 Neurotherapeutic Technique: The Application in Individual with Stroke 02 ก.ย. 2560 12 บริษัท กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ)
821 Anatomy Trains in Structure and Function 03 พ.ย. 2560 26.8 บริษัท กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ)
822 Clinical Reasoning and Orthopedics Physical Therapy in Neck Disorders and Scapulocostal Syndrome 25 พ.ย. 2560 12 บริษัท กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ)
760 การดูแลด้านกายภาพบำบัดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 13 ก.ค. 2560 13.3 โรงพยาบาลยะลา
666 พัฒนาระบบบริการสุขภาพของเครือข่ายนักกายภาพบำบัดเขต 5 ประจำปี 2559 24 พ.ย. 2559 6 กลุ่มงานกายภาพบำบัด รพ.พระจอมเกล้า
667 มาตรฐานบริการกายภาพบำบัดในเครือข่ายนักกายภาพบำบัดเขต 5 ประจำปี 2559 25 พ.ย. 2559 6 กลุ่มงานกายภาพบำบัด รพ.พระจอมเกล้า
759 พัฒนาศักยภาพนักกายภาพบำบัดด้านการรักษาและความก้าวหน้าเทคโนโลยีในการประยุกต์กับผู้ป่วยคนพิการ “Assistive Technology for Physical Therapy” 15 มิ.ย. 2560 13.5 กลุ่มงานกายภาพบำบัด รพ.พระจอมเกล้า
702 การบูรณาการสุขภาพผู้สูงอายุในยุค Thailand 4.0 05 เม.ย. 2560 6 ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล
^