เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

 
ทั้งหมด 248 รายการ, แสดง 211 ถึง 240, หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9 หน้า
รหัสชื่อโครงการวันที่จัดคะแนนผู้จัด
656 พัฒนาเครือข่ายด้านการฟื้นฟูภาวะกลืนลำบากเบื้องต้น 10 พ.ย. 2559 7 งานกายภาพบำบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู รพ.ศรีสะเกษ[สมทบ]
775 การพัฒนาเครือข่ายบริการงานรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคเข่าเสื่อมแบบบูรณาการ 20 ก.ค. 2560 11 งานกายภาพบำบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู รพ.ศรีสะเกษ[สมทบ]
652 *Changes, Challenges and Opportunities in Healthcare System 11 ต.ค. 2559 10 รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
668 Chest Physical Therapy in Pediatric รุ่นที่ 2 01 ธ.ค. 2559 64 รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
682 *เจ้าหน้าที่ตรวจสมรรถภาพปอดด้วยสไปโรเมตรีย์ 09 ม.ค. 2560 30.8 รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
701 Electrotherapy in common medical condition 13 มี.ค. 2560 11 รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
749 การฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพาต รุ่นที่ 3 12 มิ.ย. 2560 60 รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
823 Translational Physiology: Implications in Health and Disease 06 ธ.ค. 2560 16 รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
850 กายภาพบำบัดในผู้ป่วยปวดคอและมีความผิดปกติของข้อไหล่ 14 มี.ค. 2561 18 รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
647 Clinical reasoning and functional correction in lumbopelvic disorders 23 พ.ย. 2559 22 ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์ (สมทบ)
747 Overview of ultrasound therapy usages trends 27 พ.ค. 2560 9 ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์ (สมทบ)
604 Water Specific Therapy Halliwick (WSTH) 10 มิ.ย. 2559 35.5 คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ)
721 ธาราพลานามัย ระดับพื้นฐาน 29 มี.ค. 2560 19.5 คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ)
722 Water Specific Therapy Halliwick : Basic level (WSTH-B) 08 เม.ย. 2560 19.5 คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ)
777 Water Specific Therapy Halliwick : Basic level (WSTH-B) ช่วงที่ 2 04 ส.ค. 2560 19.5 คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ)
670 เบาหวาน : ความก้าวหน้าในการดูแลทางกายภาพบำบัดแบบองค์รวม 01 ก.พ. 2560 22 สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ ม.พะเยา
464 Physical Therapy Management in Musculoskeletal Conditions: Back pain Management 02 ส.ค. 2558 15.3 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
465 Physical Therapy Management in Musculoskeletal Conditions: Neck pain Management 02 ส.ค. 2558 16.3 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
587 ฟื้นฟูศักยภาพการดูแลผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมแบบครบวงจร 03 มิ.ย. 2559 5.4 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
785 ไฟฟ้าบำบัด: พื้นฐานและการประยุกต์ใช้ทางคลินิก 24 ก.ค. 2560 7 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
786 เครื่องมือเพื่อการวิจัยและรักษาทางกายภาพบำบัด: Wireless Sensor Surface EMG, Shockwave Therapy, Ultrasound Imaging, Laser Therapy, Evaluation and Balance Training 22 ก.ค. 2560 25.8 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
795 Kinematic Linkage Imbalance (K.L.I.M.B.) “Primary Body Center Stabilizers (lumbo-pelvic) pain to pedis 31 ส.ค. 2560 24 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
703 Anatomy Trains in Structure and Function 16 มี.ค. 2560 26.8 บริษัท กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ)
704 Lumbar Intervertebral Disc: Basic and Beyond Techniques 29 เม.ย. 2560 13 บริษัท กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ)
705 *สู่ความ สำเร็จในการจัดตั้งคลินิกกายภาพบำบัด 20 พ.ค. 2560 12 บริษัท กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ)
706 Physical Activity Coaching and Exercise Prescription for Muscle Performance 22 ก.ค. 2560 11 บริษัท กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ)
707 Clinical Reasoning and Orthopedics Physical Therapy in Neck Disorders and Scapulocostal Syndrome 17 มิ.ย. 2560 12 บริษัท กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ)
708 Neurotherapeutic Technique: The Application in Individual with Stroke 26 ส.ค. 2560 12 บริษัท กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ)
709 Ultrasound Therapy 28 ต.ค. 2560 12 บริษัท กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ)
789 สู่ความสำเร็จในการจัดตั้งคลินิกกายภาพบำบัด 19 ส.ค. 2560 13 บริษัท กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ)
^