เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

 
ทั้งหมด 243 รายการ, แสดง 151 ถึง 180, หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9 หน้า
รหัสชื่อโครงการวันที่จัดคะแนนผู้จัด
779 การให้กายภาพบำบัดแก่ผู้ป่วยไตเรื้อรัง รุ่นที่ 2 26 ก.ค. 2560 11 คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์
817 Advanced manual techniques and beyond for management of musculoskeletal dysfunction: in relation to mind and body connection 09 ธ.ค. 2560 21.3 คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์
839 Hospice Dementia: Concept and Innovative Practice 21 ธ.ค. 2560 5.5 คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์
393 Pharmacological effect for rehabilitation PT 26 เม.ย. 2558 3.5 ฝ่ายกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
696 Core Concept of Osteopathic Techniques for Physical Therapy 11 มี.ค. 2560 3.5 ฝ่ายกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
710 Overview of Vojta therapy in children with motor disorders 21 พ.ค. 2560 3.5 ฝ่ายกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
711 Myofascial Functional Movement 09 ก.ค. 2560 3.5 ฝ่ายกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
738 Update on Physical Therapy Management in Heart Failure 07 ต.ค. 2560 3.5 ฝ่ายกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
791 Roadmap to Happy Hearts and Happy Lungs 19 ส.ค. 2560 5.2 ฝ่ายกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
792 Physical Therapy Management in Ankle and Foot 28 พ.ย. 2560 19.5 ฝ่ายกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
415 การพัฒนามาตฐานบริการกายภาพบำบัดและศักยภาพนักกายภาพบำบัดในการให้บริการใน ICU 29 มิ.ย. 2558 52.3 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
717 การพัฒนาศักยภาพนักกายภาพบำบัดในการให้บริการใน ICU 05 มิ.ย. 2560 52.2 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
718 Management of UE after stroke: Update approach 06 ก.ค. 2560 12 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
719 Clinical Reasoning and Orthopedics Physical Therapy in Neck Disorders and Scapulocostal Syndrome 06 ก.ค. 2560 12 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
769 Kinematic Linkage Imbalance (K.L.I.M.B) “Primary Body Center Stabilizers (Lumbo-pelvic) pain to pedis” 04 ก.ค. 2560 26.5 ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
629 Common Foot Problems: Footwear and Pedorthic Management (บรรยาย) 25 ก.ค. 2559 9.8 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช[สมทบ]
630 Common Foot Problems: Footwear and Pedorthic Management (ปฏิบัติ) 27 ก.ค. 2559 14.5 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช[สมทบ]
694 เวชศาสตร์ฟื้นฟูเด็กน่ารู้ (บรรยาย) 15 มี.ค. 2560 9.5 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช[สมทบ]
695 เวชศาสตร์ฟื้นฟูเด็กน่ารู้ (Work Shop) 17 มี.ค. 2560 2.5 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช[สมทบ]
802 ประชุมวิชาการร่วมคณะแพทยศาสตร์สามสถาบัน พ.ศ.2560: จุฬาฯ-รามาฯ-ศิริราช 13 ก.ย. 2560 18 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช[สมทบ]
813 14th Asia-Pacific Conference on Diabetic Limb Problems 17 พ.ย. 2560 12.5 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช[สมทบ]
829 Movement impairment syndrome of Upper Quadrant 27 พ.ย. 2560 16.8 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช[สมทบ]
720 Managements of Musculoskeletal Problems in the Upper Quarter Region 06 ก.ย. 2560 18.3 กองเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ[สมทบ]
421 Update LASER therapy in rehab conditions 05 พ.ค. 2558 1.3 ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ
468 STREAM for Physiotherapist 10 ก.ค. 2558 2 ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ
471 PT in common cardiac conditions 27 ส.ค. 2558 1.5 ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ
533 MIS Spine surgery for physiotherapist 07 มี.ค. 2559 2 ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ
575 Essential in pediatric pulmonary rehabilitation 28 ต.ค. 2559 2.3 ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ
636 *Overview - Cognitive Behavioral Therapy 06 ก.ย. 2559 2 ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ
669 Cognitive function ; What you should know? 16 ธ.ค. 2559 4 ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ
^