เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

 
ทั้งหมด 228 รายการ, แสดง 151 ถึง 180, หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8 หน้า
รหัสชื่อโครงการวันที่จัดคะแนนผู้จัด
717 การพัฒนาศักยภาพนักกายภาพบำบัดในการให้บริการใน ICU 05 มิ.ย. 2560 52.2 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
718 Management of UE after stroke: Update approach 06 ก.ค. 2560 12 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
719 Clinical Reasoning and Orthopedics Physical Therapy in Neck Disorders and Scapulocostal Syndrome 06 ก.ค. 2560 12 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
769 Kinematic Linkage Imbalance (K.L.I.M.B) “Primary Body Center Stabilizers (Lumbo-pelvic) pain to pedis” 04 ก.ค. 2560 26.5 ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
629 Common Foot Problems: Footwear and Pedorthic Management (บรรยาย) 25 ก.ค. 2559 9.8 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช[สมทบ]
630 Common Foot Problems: Footwear and Pedorthic Management (ปฏิบัติ) 27 ก.ค. 2559 14.5 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช[สมทบ]
694 เวชศาสตร์ฟื้นฟูเด็กน่ารู้ (บรรยาย) 15 มี.ค. 2560 9.5 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช[สมทบ]
695 เวชศาสตร์ฟื้นฟูเด็กน่ารู้ (Work Shop) 17 มี.ค. 2560 2.5 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช[สมทบ]
802 ประชุมวิชาการร่วมคณะแพทยศาสตร์สามสถาบัน พ.ศ.2560: จุฬาฯ-รามาฯ-ศิริราช 13 ก.ย. 2560 18 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช[สมทบ]
813 14th Asia-Pacific Conference on Diabetic Limb Problems 17 พ.ย. 2560 12.5 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช[สมทบ]
829 Movement impairment syndrome of Upper Quadrant 27 พ.ย. 2560 16.8 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช[สมทบ]
720 Managements of Musculoskeletal Problems in the Upper Quarter Region 06 ก.ย. 2560 18.3 กองเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ[สมทบ]
421 Update LASER therapy in rehab conditions 05 พ.ค. 2558 1.3 ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ
468 STREAM for Physiotherapist 10 ก.ค. 2558 2 ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ
471 PT in common cardiac conditions 27 ส.ค. 2558 1.5 ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ
533 MIS Spine surgery for physiotherapist 07 มี.ค. 2559 2 ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ
575 Essential in pediatric pulmonary rehabilitation 28 ต.ค. 2559 2.3 ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ
636 *Overview - Cognitive Behavioral Therapy 06 ก.ย. 2559 2 ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ
669 Cognitive function ; What you should know? 16 ธ.ค. 2559 4 ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ
688 Update OHSU Geriatric Rehabilitation and Outcome Measurement 20 ม.ค. 2560 4 ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ
692 Update Matheson center in Ergonomic and Functional Capacity for PT and OT 28 ก.พ. 2560 2 ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ
693 Essential in Ergonomic and Functional Capacity Evaluation for PT and OT 09 มี.ค. 2560 15.5 ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ
746 Shockwave therapy on tendinopathy theory & clinical practice 27 พ.ค. 2560 5.5 ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ
793 BDMS-Matheson center : Ergonomics 31 ส.ค. 2560 15.5 ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ
794 High Power Laser Therapy & Magnetic Stimulation in Clinical practice 05 ส.ค. 2560 5.5 ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ
815 The Rehabilitation and Psychological Application for Value added Life ; Thailand 4.0 24 พ.ย. 2560 11 ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ
820 Updated OHSU Recommendation for Cardiac Rehabilitation 31 ต.ค. 2560 4 ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ
698 Clinical reasoning and Orthopedics physical therapy in specific disorders 14 ก.พ. 2560 24 โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
787 Clinical reasoning and Orthopedics physical therapy in specific disorders 01 ส.ค. 2560 24 โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
830 การจัดอบรมแนวคิดทางหัตถการบำบัดและเทคนิคที่เป็นประโยชน์สำหรับการจัดการปัญหาทางโครงร่างและกล้ามเนื้อในส่วนคอและระยางค์ส่วนบน 07 ธ.ค. 2560 12.5 โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
^