เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

 
ทั้งหมด 192 รายการ, แสดง 151 ถึง 180, หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7 หน้า
รหัสชื่อโครงการวันที่จัดคะแนนผู้จัด
783 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ครั้งที่ 10 05 ก.ค. 2560 13.8 สถาบันอื่นที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน
697 Vojta Therapy รุ่นที่ 3 คอร์ส D 27 ก.พ. 2560 69 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
557 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในภูมิภาคอาเซียนด้านธาราบำบัดสำหรับผู้ปฏิบัติงานทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูผู้สูงอายุ 27 เม.ย. 2559 19.5 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จ.ชลบุรี (สมทบ)
762 รแพทย์ด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้านผู้สูงอายุจากกลุ่มประชาคมอาเซียนและนานาชาติ 19 มิ.ย. 2560 30.8 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จ.ชลบุรี (สมทบ)
687 OHSU Essential Management in Geriatric Rehabilitation 09 ก.พ. 2560 14 โรงพยาบาลพญาไท 2 (สมทบ)
691 Electrical Stimulation Therapy 11 มี.ค. 2560 14 โรงพยาบาลพญาไท 2 (สมทบ)
750 การปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการรักษาอย่างครอบคลุมทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยปวดหลังและจัดการเบื้องต้นในผู้ป่วยกระดูกสันหลังคด 10 มิ.ย. 2560 14.5 งานกายภาพบำบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลอุดรธานี(สมทบ)
745 การรักษาด้วยกระแสไฟฟ้าทางกายภาพบำบัด 26 ก.ค. 2560 19.3 งานกายภาพบำบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
656 พัฒนาเครือข่ายด้านการฟื้นฟูภาวะกลืนลำบากเบื้องต้น 10 พ.ย. 2559 7 งานกายภาพบำบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู รพ.ศรีสะเกษ[สมทบ]
775 การพัฒนาเครือข่ายบริการงานรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคเข่าเสื่อมแบบบูรณาการ 20 ก.ค. 2560 11 งานกายภาพบำบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู รพ.ศรีสะเกษ[สมทบ]
652 *Changes, Challenges and Opportunities in Healthcare System 11 ต.ค. 2559 10 รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
668 Chest Physical Therapy in Pediatric รุ่นที่ 2 01 ธ.ค. 2559 64 รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
682 *เจ้าหน้าที่ตรวจสมรรถภาพปอดด้วยสไปโรเมตรีย์ 09 ม.ค. 2560 30.8 รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
701 Electrotherapy in common medical condition 13 มี.ค. 2560 11 รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
749 การฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพาต รุ่นที่ 3 12 มิ.ย. 2560 60 รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
647 Clinical reasoning and functional correction in lumbopelvic disorders 23 พ.ย. 2559 22 ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์ (สมทบ)
747 Overview of ultrasound therapy usages trends 27 พ.ค. 2560 9 ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์ (สมทบ)
604 Water Specific Therapy Halliwick (WSTH) 10 มิ.ย. 2559 35.5 คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ)
721 ธาราพลานามัย ระดับพื้นฐาน 29 มี.ค. 2560 19.5 คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ)
722 Water Specific Therapy Halliwick : Basic level (WSTH-B) 08 เม.ย. 2560 19.5 คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ)
777 Water Specific Therapy Halliwick : Basic level (WSTH-B) ช่วงที่ 2 04 ส.ค. 2560 19.5 คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ)
670 เบาหวาน : ความก้าวหน้าในการดูแลทางกายภาพบำบัดแบบองค์รวม 01 ก.พ. 2560 22 สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ ม.พะเยา
464 Physical Therapy Management in Musculoskeletal Conditions: Back pain Management 02 ส.ค. 2558 15.3 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
465 Physical Therapy Management in Musculoskeletal Conditions: Neck pain Management 02 ส.ค. 2558 16.3 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
587 ฟื้นฟูศักยภาพการดูแลผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมแบบครบวงจร 03 มิ.ย. 2559 5.4 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
785 ไฟฟ้าบำบัด: พื้นฐานและการประยุกต์ใช้ทางคลินิก 24 ก.ค. 2560 7 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
786 เครื่องมือเพื่อการวิจัยและรักษาทางกายภาพบำบัด: Wireless Sensor Surface EMG, Shockwave Therapy, Ultrasound Imaging, Laser Therapy, Evaluation and Balance Training 22 ก.ค. 2560 25.8 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
795 Kinematic Linkage Imbalance (K.L.I.M.B.) “Primary Body Center Stabilizers (lumbo-pelvic) pain to pedis 31 ส.ค. 2560 24 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
703 Anatomy Trains in Structure and Function 16 มี.ค. 2560 26.8 บริษัท กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ)
704 Lumbar Intervertebral Disc: Basic and Beyond Techniques 29 เม.ย. 2560 13 บริษัท กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ)
^