โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

 
ทั้งหมด 137 รายการ, แสดง 121 ถึง 137, หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5 หน้า
รหัสชื่อโครงการวันที่จัดคะแนนผู้จัด
717 การพัฒนาศักยภาพนักกายภาพบำบัดในการให้บริการใน ICU 05 มิ.ย. 2560 52.2 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
718 Management of UE after stroke: Update approach 06 ก.ค. 2560 12 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
719 Clinical Reasoning and Orthopedics Physical Therapy in Neck Disorders and Scapulocostal Syndrome 06 ก.ค. 2560 12 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
720 Managements of Musculoskeletal Problems in the Upper Quarter Region 06 ก.ย. 2560 18.3 กองเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ[สมทบ]
721 ธาราพลานามัย ระดับพื้นฐาน 29 มี.ค. 2560 19.5 คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ)
722 Water Specific Therapy Halliwick : Basic level (WSTH-B) 08 เม.ย. 2560 19.5 คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ)
724 การฟื้นฟูหัวใจขั้นพื้นฐาน 09 มี.ค. 2560 10.5 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
725 Neuroplasticity: From Basic Neuroscience to Neurorehabilitation 25 มิ.ย. 2560 6.5 สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
730 Physical Therapy in individuals in Parkinson’s Disease 27 มิ.ย. 2560 6.5 สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
726 COPD: All about Muscles 26 มิ.ย. 2560 6.5 สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
727 Making Falls Prevention Work-The Key Role of The Physiotherapist 26 มิ.ย. 2560 6.5 สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
728 Movement Impairment Syndrome: Lumbar Region 27 มิ.ย. 2560 6 สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
729 Stroke Survivor: An Effective Management through Physical Therapy 27 มิ.ย. 2560 6.5 สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
731 Workshop: Respiratory and Skeletal Muscles Training in COPD 27 มิ.ย. 2560 6.5 สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
732 Therapeutic Thai Massage in Musculoskeletal disorders 27 มิ.ย. 2560 6.8 สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
733 Moving towards health, longevity, and sustainability(วันที่ 28 มิ.ย. 2560) 28 มิ.ย. 2560 6.5 สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
734 Moving towards health, longevity, and sustainability(วันที่ 28-30 มิ.ย. 2560) 28 มิ.ย. 2560 16.3 สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
^