เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

 
ทั้งหมด 238 รายการ, แสดง 91 ถึง 120, หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8 หน้า
รหัสชื่อโครงการวันที่จัดคะแนนผู้จัด
781 Clinical reasoning and Orthopedics physical therapy in lumbopelvic disorders 13 ก.ค. 2560 11.2 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
834 Evidence-based Physical Therapy and bedside assessment in Intensive care unit ช่วงที่ 1 22 ธ.ค. 2560 4.5 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
835 Evidence-based Physical Therapy and bedside assessment in Intensive care unit ช่วงที่ 2 26 ธ.ค. 2560 4.5 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
741 Breathing: as a key management for function 03 พ.ค. 2560 17.8 สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
405 Evaluation and Integrated Treatment of Mechanical Low Back Pain 13 ก.ค. 2558 33.5 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
684 High power LASER therapy in musculoskeletal conditions based on evidence based clinical practice 10 มี.ค. 2560 6 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
736 Differential Diagnosis and Treatment of Mechanical Low Back Pain 22 พ.ค. 2560 33.5 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
737 Differential Diagnosis and Treatment of Mechanical Cervical and Upper Back Pain 29 พ.ค. 2560 33.5 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
412 การพัฒนาอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก ครั้งที่ 1 06 มิ.ย. 2558 13.5 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
638 A: Therapeutic Exercise 20 ธ.ค. 2559 21.5 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
639 B:1 PT management in individual with stroke 20 ธ.ค. 2559 6.5 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
640 B:2 PT management in individual with stroke 21 ธ.ค. 2559 7 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
641 B:3 PT management in individual with stroke (B.3) 22 ธ.ค. 2559 6.5 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
642 C: Fascia movement taping clinics (FMT I) 20 ธ.ค. 2559 6.5 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
712 Upper quadrant pain management 17 มิ.ย. 2560 12 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
713 การพัฒนาอาจารย์ผู้ควบคุมฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก ครั้งที่ 3 17 มิ.ย. 2560 13 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
770 Flat foot and commonly associated conditions 26 ก.ค. 2560 13 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
782 หลักการในการดัดดึงทางคลินิก ครั้งที่ 1 19 ก.ค. 2560 7 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
808 A: PT management in patients with lumbo-pelvic-hip pain 19 ธ.ค. 2560 19.5 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
809 B1: PT management in patients with upper quadrant pain 19 ธ.ค. 2560 6.5 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
810 B2: PT management in patients with upper quadrant pain 20 ธ.ค. 2560 7 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
811 B3: PT management in patients with upper quadrant pain 21 ธ.ค. 2560 6.5 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
812 C: Fascia movement taping clinics 20 ธ.ค. 2560 6.5 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
814 โครงการอบรมวิชาการและสร้างเครือข่ายความร่วมมืองานกายภาพบำบัดในผู้ป่วยมะเร็ง 24 พ.ย. 2560 12.8 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
608 *International Conference in Ethics and Evidences 29 มิ.ย. 2559 12.8 โรงพยาบาลขอนแก่น
771 การเขียนผลงานทางวิชาการสำหรับนักกายภาพบำบัด 05 ก.ค. 2560 11.5 โรงพยาบาลขอนแก่น
819 กายภาพบำบัดแก่ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังสำหรับนักกายภาพบำบัด (ครู ข) 24 ต.ค. 2560 11 โรงพยาบาลขอนแก่น
828 บูรณาการกายภาพบำบัดในผู้ป่วยกลุ่มอาการปวดหลัง : โรงพยาบาลถึงชุมชน 21 พ.ย. 2560 18 โรงพยาบาลขอนแก่น
399 McKenzie Method Part A: Lumbar spine 20 มิ.ย. 2558 22.8 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
568 Human Movement Performance Sustainability and Longevity for Senior Group 23 มิ.ย. 2559 15 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
^