โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

 
ทั้งหมด 137 รายการ, แสดง 91 ถึง 120, หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5 หน้า
รหัสชื่อโครงการวันที่จัดคะแนนผู้จัด
684 High power LASER therapy in musculoskeletal conditions based on evidence based clinical practice 10 มี.ค. 2560 6 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
687 OHSU Essential Management in Geriatric Rehabilitation 09 ก.พ. 2560 14 โรงพยาบาลพญาไท 2 (สมทบ)
688 Update OHSU Geriatric Rehabilitation and Outcome Measurement 20 ม.ค. 2560 4 ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ
689 Contemporary Evidence-Based and Innovation of Physical Therapy Modalities 20 ก.พ. 2560 25.2 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
690 Advanced exercise management for back pain 22 ก.พ. 2560 16.2 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
691 Electrical Stimulation Therapy 11 มี.ค. 2560 14 โรงพยาบาลพญาไท 2 (สมทบ)
692 Update Matheson center in Ergonomic and Functional Capacity for PT and OT 28 ก.พ. 2560 2 ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ
693 Essential in Ergonomic and Functional Capacity Evaluation for PT and OT 09 มี.ค. 2560 15.5 ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ
694 เวชศาสตร์ฟื้นฟูเด็กน่ารู้ (บรรยาย) 15 มี.ค. 2560 9.5 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช[สมทบ]
695 เวชศาสตร์ฟื้นฟูเด็กน่ารู้ (Work Shop) 17 มี.ค. 2560 2.5 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช[สมทบ]
696 Core Concept of Osteopathic Techniques for Physical Therapy 11 มี.ค. 2560 3.5 ฝ่ายกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
697 Vojta Therapy รุ่นที่ 3 คอร์ส D 27 ก.พ. 2560 69 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
698 Clinical reasoning and Orthopedics physical therapy in specific disorders 14 ก.พ. 2560 24 โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
699 Exercise Prescription for Special Conditions 28 มี.ค. 2560 12 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
701 Electrotherapy in common medical condition 13 มี.ค. 2560 11 รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
702 การบูรณาการสุขภาพผู้สูงอายุในยุค Thailand 4.0 05 เม.ย. 2560 6 ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล
703 Anatomy Trains in Structure and Function 16 มี.ค. 2560 26.8 บริษัท กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ)
704 Lumbar Intervertebral Disc: Basic and Beyond Techniques 29 เม.ย. 2560 13 บริษัท กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ)
705 *สู่ความ สำเร็จในการจัดตั้งคลินิกกายภาพบำบัด 20 พ.ค. 2560 12 บริษัท กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ)
706 Physical Activity Coaching and Exercise Prescription for Muscle Performance 22 ก.ค. 2560 11 บริษัท กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ)
707 Clinical Reasoning and Orthopedics Physical Therapy in Neck Disorders and Scapulocostal Syndrome 17 มิ.ย. 2560 12 บริษัท กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ)
708 Neurotherapeutic Technique: The Application in Individual with Stroke 26 ส.ค. 2560 12 บริษัท กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ)
709 Ultrasound Therapy 28 ต.ค. 2560 12 บริษัท กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ)
710 Overview of Vojta therapy in children with motor disorders 21 พ.ค. 2560 3.5 ฝ่ายกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
711 Myofascial Functional Movement 09 ก.ค. 2560 3.5 ฝ่ายกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
712 Upper quadrant pain management 17 มิ.ย. 2560 12 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
713 การพัฒนาอาจารย์ผู้ควบคุมฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก ครั้งที่ 3 17 มิ.ย. 2560 13 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
714 Mulligan Concepts: Upper Quadrant 20 มิ.ย. 2560 14.3 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
715 Mulligan Concepts: Lower Quadrant 22 มิ.ย. 2560 14.2 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
716 Advanced Mulligan concepts 24 มิ.ย. 2560 13.3 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
^