เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

 
ทั้งหมด 248 รายการ, แสดง 61 ถึง 90, หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 9 หน้า
รหัสชื่อโครงการวันที่จัดคะแนนผู้จัด
743 Physical therapy management for cardiopulmonary rehabilitation 15 พ.ค. 2560 20 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
744 Intensive physical therapy management for cardiopulmonary rehabilitation 15 พ.ค. 2560 63.5 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
748 Cervical Spine: Exercise and Manual Therapy 15 มิ.ย. 2560 13 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
766 Movement during dialysis... For health and well-being 22 ก.ค. 2560 7 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
767 กายภาพบำบัด : การบริหารเชิงรุก 27 ก.ค. 2560 11.5 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
832 Improvement of sensori-motor performance in patient with upper quadrant disorders 28 พ.ย. 2560 10.8 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
833 New directions and considerations in neurorehabilitation 28 พ.ย. 2560 10.8 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
844 Clinical exercise testing and prescription for cardiorespiratory rehabilitation 29 ม.ค. 2561 21 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
599 Management of cervical disorder: Assessment to recovery 13 ธ.ค. 2559 22 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
648 Management of cervical disorder: Assessment to recovery 30 พ.ย. 2559 22 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
649 กายภาพบำบัดกับการส่งเสริมสุขภาพสตรีในภาวะปัสสาวะเล็ด 13 ธ.ค. 2559 17 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
683 Falls in older people: Risk factors and prevention strategies 08 ก.พ. 2560 16.5 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
768 การประยุกต์การนวดฉานกับงานกายภาพบำบัด 03 ก.ค. 2560 26 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
824 Mobilization-With-Movement: Sciences and Practices for Management of Musculoskeletal Problems 20 ธ.ค. 2560 19 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
845 IFAST for Stroke Management 05 ก.พ. 2561 16 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
418 Stroke Management: I-FAST approach 27 เม.ย. 2558 20.5 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต
440 การฝึกการควบคุมกล้ามเนื้อลำตัวเพื่อแก้ไขปัญหาการเคลื่อนไหวในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก 11 มิ.ย. 2558 12.5 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต
485 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายงานกายภาพบำบัดและพัฒนามาตรฐานบริการกายภาพบำบัด เขตสุขภาพที่ 5 เรื่อง การรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพเข่าแบบองค์รวม 06 ส.ค. 2558 10.5 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต
657 การจัดการอาการบาดเจ็บข้อเท้า ส่วนที่ 1 แนวการปฏิบัติทางคลินิก (ช่วงที่ 1) 04 พ.ย. 2559 21 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต
658 การจัดการอาการบาดเจ็บข้อเท้า ส่วนที่ 1 แนวการปฏิบัติทางคลินิก (ช่วงที่ 2) 21 พ.ย. 2559 21 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต
659 การจัดการอาการบาดเจ็บข้อเท้า ส่วนที่ 2 การฟื้นฟูการทำงานและสมรรถนะ (ช่วงที่ 1) 11 พ.ย. 2559 21 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต
660 การจัดการอาการบาดเจ็บข้อเท้า ส่วนที่ 2 การฟื้นฟูการทำงานและสมรรถนะ (ช่วงที่ 2) 28 พ.ย. 2559 21 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต
661 Stroke Management: I-FAST Approach 27 พ.ย. 2559 14.3 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต
663 Exercise for cognitive function & Ergonomics for health promotion 24 พ.ย. 2559 4.5 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต
664 กิจกรรมทางกายและแนวทางการส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุทางการแพทย์ 25 พ.ย. 2559 4.8 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต
681 Functional correction technique in spinal dysfunction 21 ธ.ค. 2559 18 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต
836 Clinical reasoning and Orthopedics physical therapy in specific disorders 18 ธ.ค. 2560 30 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต
653 Physical Therapy Documentation to improve Clinical Outcome: Oppurnities and Challenges 12 พ.ย. 2559 6.5 สภากายภาพบำบัด
846 ชุดวิชา "สรุปสาระสำคัญของกฏหมายวิชาชีพกายภาพบำบัด" ตอนที่ 1 01 ธ.ค. 2560 5 สภากายภาพบำบัด
847 ชุดวิชา "สรุปสาระสำคัญของกฏหมายวิชาชีพกายภาพบำบัด" ตอนที่ 2 01 ธ.ค. 2560 5 สภากายภาพบำบัด
^