เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

 
ทั้งหมด 219 รายการ, แสดง 61 ถึง 90, หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8 หน้า
รหัสชื่อโครงการวันที่จัดคะแนนผู้จัด
683 Falls in older people: Risk factors and prevention strategies 08 ก.พ. 2560 16.5 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
768 การประยุกต์การนวดฉานกับงานกายภาพบำบัด 03 ก.ค. 2560 26 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
824 Mobilization-With-Movement: Sciences and Practices for Management of Musculoskeletal Problems 20 ธ.ค. 2560 19 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
418 Stroke Management: I-FAST approach 27 เม.ย. 2558 20.5 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต
440 การฝึกการควบคุมกล้ามเนื้อลำตัวเพื่อแก้ไขปัญหาการเคลื่อนไหวในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก 11 มิ.ย. 2558 12.5 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต
485 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายงานกายภาพบำบัดและพัฒนามาตรฐานบริการกายภาพบำบัด เขตสุขภาพที่ 5 เรื่อง การรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพเข่าแบบองค์รวม 06 ส.ค. 2558 10.5 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต
657 การจัดการอาการบาดเจ็บข้อเท้า ส่วนที่ 1 แนวการปฏิบัติทางคลินิก (ช่วงที่ 1) 04 พ.ย. 2559 21 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต
658 การจัดการอาการบาดเจ็บข้อเท้า ส่วนที่ 1 แนวการปฏิบัติทางคลินิก (ช่วงที่ 2) 21 พ.ย. 2559 21 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต
659 การจัดการอาการบาดเจ็บข้อเท้า ส่วนที่ 2 การฟื้นฟูการทำงานและสมรรถนะ (ช่วงที่ 1) 11 พ.ย. 2559 21 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต
660 การจัดการอาการบาดเจ็บข้อเท้า ส่วนที่ 2 การฟื้นฟูการทำงานและสมรรถนะ (ช่วงที่ 2) 28 พ.ย. 2559 21 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต
661 Stroke Management: I-FAST Approach 27 พ.ย. 2559 14.3 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต
663 Exercise for cognitive function & Ergonomics for health promotion 24 พ.ย. 2559 4.5 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต
664 กิจกรรมทางกายและแนวทางการส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุทางการแพทย์ 25 พ.ย. 2559 4.8 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต
681 Functional correction technique in spinal dysfunction 21 ธ.ค. 2559 18 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต
653 Physical Therapy Documentation to improve Clinical Outcome: Oppurnities and Challenges 12 พ.ย. 2559 6.5 สภากายภาพบำบัด
483 Clinical approach for physiotherapists in special infants and toddlers 20 ส.ค. 2558 11.5 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
562 โครงการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางกายภาพบำบัดชุมชน 05 ก.ย. 2559 60.2 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
677 Virtual reality training in rehabilitation ครั้งที่ 1 09 ม.ค. 2560 3.2 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
678 Virtual reality training in rehabilitation ครั้งที่ 2 06 ม.ค. 2560 3.2 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
689 Contemporary Evidence-Based and Innovation of Physical Therapy Modalities 20 ก.พ. 2560 25.2 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
690 Advanced exercise management for back pain 22 ก.พ. 2560 16.2 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
724 การฟื้นฟูหัวใจขั้นพื้นฐาน 09 มี.ค. 2560 10.5 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
781 Clinical reasoning and Orthopedics physical therapy in lumbopelvic disorders 13 ก.ค. 2560 11.2 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
741 Breathing: as a key management for function 03 พ.ค. 2560 17.8 สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
405 Evaluation and Integrated Treatment of Mechanical Low Back Pain 13 ก.ค. 2558 33.5 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
684 High power LASER therapy in musculoskeletal conditions based on evidence based clinical practice 10 มี.ค. 2560 6 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
736 Differential Diagnosis and Treatment of Mechanical Low Back Pain 22 พ.ค. 2560 33.5 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
737 Differential Diagnosis and Treatment of Mechanical Cervical and Upper Back Pain 29 พ.ค. 2560 33.5 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
412 การพัฒนาอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก ครั้งที่ 1 06 มิ.ย. 2558 13.5 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
638 A: Therapeutic Exercise 20 ธ.ค. 2559 21.5 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
^