โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

 
ทั้งหมด 137 รายการ, แสดง 61 ถึง 90, หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5 หน้า
รหัสชื่อโครงการวันที่จัดคะแนนผู้จัด
654 Physical Therapy Management of the knee 03 พ.ย. 2559 11.8 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
655 Physical Therapy management in basic vestibular rehabilitation 15 ธ.ค. 2559 15 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
656 พัฒนาเครือข่ายด้านการฟื้นฟูภาวะกลืนลำบากเบื้องต้น 10 พ.ย. 2559 7 งานกายภาพบำบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู รพ.ศรีสะเกษ[สมทบ]
657 การจัดการอาการบาดเจ็บข้อเท้า ส่วนที่ 1 แนวการปฏิบัติทางคลินิก (ช่วงที่ 1) 04 พ.ย. 2559 21 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต
658 การจัดการอาการบาดเจ็บข้อเท้า ส่วนที่ 1 แนวการปฏิบัติทางคลินิก (ช่วงที่ 2) 21 พ.ย. 2559 21 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต
659 การจัดการอาการบาดเจ็บข้อเท้า ส่วนที่ 2 การฟื้นฟูการทำงานและสมรรถนะ (ช่วงที่ 1) 11 พ.ย. 2559 21 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต
660 การจัดการอาการบาดเจ็บข้อเท้า ส่วนที่ 2 การฟื้นฟูการทำงานและสมรรถนะ (ช่วงที่ 2) 28 พ.ย. 2559 21 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต
661 Stroke Management: I-FAST Approach 27 พ.ย. 2559 14.3 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต
662 Movement integration for rehabilitation 14 มิ.ย. 2560 21.3 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
663 Exercise for cognitive function & Ergonomics for health promotion 24 พ.ย. 2559 4.5 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต
664 กิจกรรมทางกายและแนวทางการส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุทางการแพทย์ 25 พ.ย. 2559 4.8 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต
665 Update in Sport Physical Therapy Management for Running 22 ธ.ค. 2559 11 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
666 พัฒนาระบบบริการสุขภาพของเครือข่ายนักกายภาพบำบัดเขต 5 ประจำปี 2559 24 พ.ย. 2559 6 กลุ่มงานกายภาพบำบัด รพ.พระจอมเกล้า
667 มาตรฐานบริการกายภาพบำบัดในเครือข่ายนักกายภาพบำบัดเขต 5 ประจำปี 2559 25 พ.ย. 2559 6 กลุ่มงานกายภาพบำบัด รพ.พระจอมเกล้า
668 Chest Physical Therapy in Pediatric รุ่นที่ 2 01 ธ.ค. 2559 64 รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
669 Cognitive function ; What you should know? 16 ธ.ค. 2559 4 ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ
670 เบาหวาน : ความก้าวหน้าในการดูแลทางกายภาพบำบัดแบบองค์รวม 01 ก.พ. 2560 22 สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ ม.พะเยา
671 Lymphatic Drainage Therapy Level II (LDT II) 30 ม.ค. 2560 24 คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์
672 Lymphatic Drainage Therapy Level III (LDT III) 04 ก.พ. 2560 24 คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์
673 *Thailand National Ergonomics Conference 2016; ErgoCon2016 15 ธ.ค. 2559 17.3 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
674 System approach for balance assessment and training to prevent falls in elderly 19 ม.ค. 2560 12 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
675 Taping for Sports Injury and Musculoskeletal Disorders 18 ม.ค. 2560 13.5 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
676 Body compensation to the musculoskeletal injury: techniques from body to mind 10 ธ.ค. 2559 21.6 คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์
677 Virtual reality training in rehabilitation ครั้งที่ 1 09 ม.ค. 2560 3.2 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
678 Virtual reality training in rehabilitation ครั้งที่ 2 06 ม.ค. 2560 3.2 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
679 Application of therapeutic exercises and taping techniques for knee pain 12 ก.พ. 2560 7.5 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
680 Therapeutic exercises and taping Application for knee problem 13 ก.พ. 2560 14.5 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
681 Functional correction technique in spinal dysfunction 21 ธ.ค. 2559 18 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต
682 *เจ้าหน้าที่ตรวจสมรรถภาพปอดด้วยสไปโรเมตรีย์ 09 ม.ค. 2560 30.8 รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
683 Falls in older people: Risk factors and prevention strategies 08 ก.พ. 2560 16.5 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
^