เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

 
ทั้งหมด 157 รายการ, แสดง 61 ถึง 90, หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6 หน้า
รหัสชื่อโครงการวันที่จัดคะแนนผู้จัด
653 Physical Therapy Documentation to improve Clinical Outcome: Oppurnities and Challenges 12 พ.ย. 2559 6.5 สภากายภาพบำบัด
483 Clinical approach for physiotherapists in special infants and toddlers 20 ส.ค. 2558 11.5 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
562 โครงการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางกายภาพบำบัดชุมชน 05 ก.ย. 2559 60.2 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
677 Virtual reality training in rehabilitation ครั้งที่ 1 09 ม.ค. 2560 3.2 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
678 Virtual reality training in rehabilitation ครั้งที่ 2 06 ม.ค. 2560 3.2 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
689 Contemporary Evidence-Based and Innovation of Physical Therapy Modalities 20 ก.พ. 2560 25.2 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
690 Advanced exercise management for back pain 22 ก.พ. 2560 16.2 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
724 การฟื้นฟูหัวใจขั้นพื้นฐาน 09 มี.ค. 2560 10.5 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
741 Breathing: as a key management for function 03 พ.ค. 2560 17.8 สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
405 Evaluation and Integrated Treatment of Mechanical Low Back Pain 13 ก.ค. 2558 33.5 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
684 High power LASER therapy in musculoskeletal conditions based on evidence based clinical practice 10 มี.ค. 2560 6 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
736 Differential Diagnosis and Treatment of Mechanical Low Back Pain 22 พ.ค. 2560 33.5 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
737 Differential Diagnosis and Treatment of Mechanical Cervical and Upper Back Pain 29 พ.ค. 2560 33.5 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
412 การพัฒนาอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก ครั้งที่ 1 06 มิ.ย. 2558 13.5 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
638 A: Therapeutic Exercise 20 ธ.ค. 2559 21.5 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
639 B:1 PT management in individual with stroke 20 ธ.ค. 2559 6.5 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
640 B:2 PT management in individual with stroke 21 ธ.ค. 2559 7 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
641 B:3 PT management in individual with stroke (B.3) 22 ธ.ค. 2559 6.5 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
642 C: Fascia movement taping clinics (FMT I) 20 ธ.ค. 2559 6.5 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
712 Upper quadrant pain management 17 มิ.ย. 2560 12 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
713 การพัฒนาอาจารย์ผู้ควบคุมฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก ครั้งที่ 3 17 มิ.ย. 2560 13 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
608 *International Conference in Ethics and Evidences 29 มิ.ย. 2559 12.8 โรงพยาบาลขอนแก่น
399 McKenzie Method Part A: Lumbar spine 20 มิ.ย. 2558 22.8 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
568 Human Movement Performance Sustainability and Longevity for Senior Group 23 มิ.ย. 2559 15 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
619 Roles of physical therapy in patients with spinal cord injury 24 พ.ย. 2559 6 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
655 Physical Therapy management in basic vestibular rehabilitation 15 ธ.ค. 2559 15 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
662 Movement integration for rehabilitation 14 มิ.ย. 2560 21.3 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
673 *Thailand National Ergonomics Conference 2016; ErgoCon2016 15 ธ.ค. 2559 17.3 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
714 Mulligan Concepts: Upper Quadrant 20 มิ.ย. 2560 14.3 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
715 Mulligan Concepts: Lower Quadrant 22 มิ.ย. 2560 14.2 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
^