โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

 
ทั้งหมด 137 รายการ, แสดง 31 ถึง 60, หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5 หน้า
รหัสชื่อโครงการวันที่จัดคะแนนผู้จัด
485 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายงานกายภาพบำบัดและพัฒนามาตรฐานบริการกายภาพบำบัด เขตสุขภาพที่ 5 เรื่อง การรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพเข่าแบบองค์รวม 06 ส.ค. 2558 10.5 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต
533 MIS Spine surgery for physiotherapist 07 มี.ค. 2559 2 ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ
557 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในภูมิภาคอาเซียนด้านธาราบำบัดสำหรับผู้ปฏิบัติงานทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูผู้สูงอายุ 27 เม.ย. 2559 19.5 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จ.ชลบุรี (สมทบ)
562 โครงการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางกายภาพบำบัดชุมชน 05 ก.ย. 2559 60.2 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
568 Human Movement Performance Sustainability and Longevity for Senior Group 23 มิ.ย. 2559 15 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
575 Essential in pediatric pulmonary rehabilitation 28 ต.ค. 2559 2.3 ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ
580 Functional Correction Exercise 28 พ.ค. 2559 13 คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์
587 ฟื้นฟูศักยภาพการดูแลผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมแบบครบวงจร 03 มิ.ย. 2559 5.4 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
594 Cardiopulmonary Physiotherapy from sophisticated to simple outcome measurements 21 มิ.ย. 2559 19.5 สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
599 Management of cervical disorder: Assessment to recovery 13 ธ.ค. 2559 22 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
604 Water Specific Therapy Halliwick (WSTH) 10 มิ.ย. 2559 35.5 คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ)
607 Stiffening of joints and hardening of arteries: What can exercise do for us? 14 ธ.ค. 2559 11.8 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
608 *International Conference in Ethics and Evidences 29 มิ.ย. 2559 12.8 โรงพยาบาลขอนแก่น
619 Roles of physical therapy in patients with spinal cord injury 24 พ.ย. 2559 6 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
627 Mental and Emotional in Relation to Body System Disorders 06 ส.ค. 2559 3 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
629 Common Foot Problems: Footwear and Pedorthic Management (บรรยาย) 25 ก.ค. 2559 9.8 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช[สมทบ]
630 Common Foot Problems: Footwear and Pedorthic Management (ปฏิบัติ) 27 ก.ค. 2559 14.5 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช[สมทบ]
636 *Overview - Cognitive Behavioral Therapy 06 ก.ย. 2559 2 ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ
638 A: Therapeutic Exercise 20 ธ.ค. 2559 21.5 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
639 B:1 PT management in individual with stroke 20 ธ.ค. 2559 6.5 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
640 B:2 PT management in individual with stroke 21 ธ.ค. 2559 7 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
641 B:3 PT management in individual with stroke (B.3) 22 ธ.ค. 2559 6.5 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
642 C: Fascia movement taping clinics (FMT I) 20 ธ.ค. 2559 6.5 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
646 Update : "Mobilization with Movement" : The Collections of Useful Manual Therapy Techniques 17 ต.ค. 2559 14.3 แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท [สมทบ]
647 Clinical reasoning and functional correction in lumbopelvic disorders 23 พ.ย. 2559 22 ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์ (สมทบ)
648 Management of cervical disorder: Assessment to recovery 30 พ.ย. 2559 22 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
649 กายภาพบำบัดกับการส่งเสริมสุขภาพสตรีในภาวะปัสสาวะเล็ด 13 ธ.ค. 2559 17 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
651 A new era in Noninvasive Cardiac Parameters for Physical Therapy in Heart Failure 29 ต.ค. 2559 7 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
652 *Changes, Challenges and Opportunities in Healthcare System 11 ต.ค. 2559 10 รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
653 Physical Therapy Documentation to improve Clinical Outcome: Oppurnities and Challenges 12 พ.ย. 2559 6.5 สภากายภาพบำบัด
^