เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

 
ทั้งหมด 157 รายการ, แสดง 31 ถึง 60, หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6 หน้า
รหัสชื่อโครงการวันที่จัดคะแนนผู้จัด
410 การฟื้นฟูระบบควบคุมการทรงตัวในหูชั้นใน"Vestibular Rehabilitation" ช่วงที่ 2 23 เม.ย. 2558 13 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
416 Muscle Energy Technique in Physical Therapy ช่วงที่ 1 16 พ.ค. 2558 7 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
417 Muscle Energy Technique in Physical Therapy ช่วงที่ 2 17 พ.ค. 2558 13 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
442 Nerve Mobilization and Clinical Application ช่วงที่ 1 27 มิ.ย. 2558 7 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
443 Nerve Mobilization and Clinical Application ช่วงที่ 2 28 มิ.ย. 2558 14 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
474 Management in sacroiliac (SI) joint impairment ช่วงที่ 1 21 ส.ค. 2558 7 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
475 Management in sacroiliac (SI) joint impairment ช่วงที่ 2 22 ส.ค. 2558 13 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
651 A new era in Noninvasive Cardiac Parameters for Physical Therapy in Heart Failure 29 ต.ค. 2559 7 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
674 System approach for balance assessment and training to prevent falls in elderly 19 ม.ค. 2560 12 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
679 Application of therapeutic exercises and taping techniques for knee pain 12 ก.พ. 2560 7.5 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
680 Therapeutic exercises and taping Application for knee problem 13 ก.พ. 2560 14.5 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
742 Clinical Reasoning and Integrated Multitechniques for Knee joint 20 พ.ค. 2560 7 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
743 Physical therapy management for cardiopulmonary rehabilitation 15 พ.ค. 2560 20 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
744 Intensive physical therapy management for cardiopulmonary rehabilitation 15 พ.ค. 2560 63.5 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
748 Cervical Spine: Exercise and Manual Therapy 15 มิ.ย. 2560 13 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
599 Management of cervical disorder: Assessment to recovery 13 ธ.ค. 2559 22 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
648 Management of cervical disorder: Assessment to recovery 30 พ.ย. 2559 22 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
649 กายภาพบำบัดกับการส่งเสริมสุขภาพสตรีในภาวะปัสสาวะเล็ด 13 ธ.ค. 2559 17 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
683 Falls in older people: Risk factors and prevention strategies 08 ก.พ. 2560 16.5 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
418 Stroke Management: I-FAST approach 27 เม.ย. 2558 20.5 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต
440 การฝึกการควบคุมกล้ามเนื้อลำตัวเพื่อแก้ไขปัญหาการเคลื่อนไหวในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก 11 มิ.ย. 2558 12.5 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต
485 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายงานกายภาพบำบัดและพัฒนามาตรฐานบริการกายภาพบำบัด เขตสุขภาพที่ 5 เรื่อง การรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพเข่าแบบองค์รวม 06 ส.ค. 2558 10.5 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต
657 การจัดการอาการบาดเจ็บข้อเท้า ส่วนที่ 1 แนวการปฏิบัติทางคลินิก (ช่วงที่ 1) 04 พ.ย. 2559 21 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต
658 การจัดการอาการบาดเจ็บข้อเท้า ส่วนที่ 1 แนวการปฏิบัติทางคลินิก (ช่วงที่ 2) 21 พ.ย. 2559 21 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต
659 การจัดการอาการบาดเจ็บข้อเท้า ส่วนที่ 2 การฟื้นฟูการทำงานและสมรรถนะ (ช่วงที่ 1) 11 พ.ย. 2559 21 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต
660 การจัดการอาการบาดเจ็บข้อเท้า ส่วนที่ 2 การฟื้นฟูการทำงานและสมรรถนะ (ช่วงที่ 2) 28 พ.ย. 2559 21 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต
661 Stroke Management: I-FAST Approach 27 พ.ย. 2559 14.3 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต
663 Exercise for cognitive function & Ergonomics for health promotion 24 พ.ย. 2559 4.5 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต
664 กิจกรรมทางกายและแนวทางการส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุทางการแพทย์ 25 พ.ย. 2559 4.8 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต
681 Functional correction technique in spinal dysfunction 21 ธ.ค. 2559 18 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต
^