โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

 
ทั้งหมด 137 รายการ, แสดง 1 ถึง 30, หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5 หน้า
รหัสชื่อโครงการวันที่จัดคะแนนผู้จัด
370 Hypertension and Diabetic Mellitus: Multidisciplinary Approaches 27 ก.ค. 2558 6.5 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
393 Pharmacological effect for rehabilitation PT 26 เม.ย. 2558 3.5 ฝ่ายกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
399 McKenzie Method Part A: Lumbar spine 20 มิ.ย. 2558 22.8 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
405 Evaluation and Integrated Treatment of Mechanical Low Back Pain 13 ก.ค. 2558 33.5 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
407 Physical Therapy Management in Musculoskeletal Conditions: Advanced Integrated Managements in Spinal Disorders 25 พ.ค. 2558 24 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
409 การฟื้นฟูระบบควบคุมการทรงตัวในหูชั้นใน 20 เม.ย. 2558 12.8 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
410 การฟื้นฟูระบบควบคุมการทรงตัวในหูชั้นใน"Vestibular Rehabilitation" ช่วงที่ 2 23 เม.ย. 2558 13 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
412 การพัฒนาอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก ครั้งที่ 1 06 มิ.ย. 2558 13.5 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
414 การพัฒนาระบบการให้บริการเลิกบุหรี่ในงานกายภาพบำบัดและการพัฒนามาตรฐานเครือข่ายกายภาพบำบัดเขต 4 14 พ.ค. 2558 13.3 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
415 การพัฒนามาตฐานบริการกายภาพบำบัดและศักยภาพนักกายภาพบำบัดในการให้บริการใน ICU 29 มิ.ย. 2558 52.3 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
416 Muscle Energy Technique in Physical Therapy ช่วงที่ 1 16 พ.ค. 2558 7 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
417 Muscle Energy Technique in Physical Therapy ช่วงที่ 2 17 พ.ค. 2558 13 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
418 Stroke Management: I-FAST approach 27 เม.ย. 2558 20.5 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต
421 Update LASER therapy in rehab conditions 05 พ.ค. 2558 1.3 ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ
426 การบันทึกข้อมูลและเขียนรายงานผู้ป่วยตามแบบบัญชีสากลเพื่อการจำแนกการทำงาน ความพิการและสุขภาพ (ICF) 22 มิ.ย. 2558 3 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
439 Clinical Reasoning & Advanced Manual Therapy in Kinematic Linkage 18 ก.ค. 2558 13.5 คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์
440 การฝึกการควบคุมกล้ามเนื้อลำตัวเพื่อแก้ไขปัญหาการเคลื่อนไหวในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก 11 มิ.ย. 2558 12.5 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต
442 Nerve Mobilization and Clinical Application ช่วงที่ 1 27 มิ.ย. 2558 7 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
443 Nerve Mobilization and Clinical Application ช่วงที่ 2 28 มิ.ย. 2558 14 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
446 Advanced Research and Methods in Physical and Cognitive Ergonomics 15 ก.ค. 2558 16.5 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
447 การนำเสนอผลงานทางวิชาการทางกายภาพบำบัด 24 มิ.ย. 2558 6.5 สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
457 การประชุมเครือข่ายนักกายภาพบำบัด เขต 9 เรื่อง การดูแลผู้สูงอายุและการดูแลรักษาผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม 18 ก.ค. 2558 10.8 คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์
464 Physical Therapy Management in Musculoskeletal Conditions: Back pain Management 02 ส.ค. 2558 15.3 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
465 Physical Therapy Management in Musculoskeletal Conditions: Neck pain Management 02 ส.ค. 2558 16.3 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
468 STREAM for Physiotherapist 10 ก.ค. 2558 2 ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ
471 PT in common cardiac conditions 27 ส.ค. 2558 1.5 ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ
474 Management in sacroiliac (SI) joint impairment ช่วงที่ 1 21 ส.ค. 2558 7 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
475 Management in sacroiliac (SI) joint impairment ช่วงที่ 2 22 ส.ค. 2558 13 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
476 Health Science International Conference 2015: "Global Health Science for a Better Quality of Life" 20 ส.ค. 2558 9 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
483 Clinical approach for physiotherapists in special infants and toddlers 20 ส.ค. 2558 11.5 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
^