NEWS

 • สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
  การสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทยวาระ พ.ศ. 25570-2559
   
   
 • ขอเชิญร่วมอบรมโครงการประชุมวิชาการ กายภาพบำบัดแห่งชาติ ครั้งที่ 8 เรื่อง “งานบริการกายภาพบำบัดและการรับมือกับสังคมผู้สูงอายุ” วันที่  20 – 23 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์  กรุงเทพมหานคร
  read more


 • คณะสหเวชศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
  เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบันฑิต สาขากายภาพบำบัด
   

  สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา จัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2559